Mir drü zäme wi 16i

Üses Vertroue isch no nid vergärt Di aute Differänze si scho lang verjährt Mir hei enang inzwüsche aus erklärt Mir drü zäme eifach unbeschwärt Hei enang einisch meh chli zHärz usgläärt Das het sech früecher gäng scho guet bewährt Si enang das hüt no wärt Es isch e Fründschaft wo vermuetlech ewig währt