Säg, isch üsi Liebi scho verjährt?

Sit wenn si üsi Blicke nüm verklärt?

Was isches wo da gärt,

Wo üs beidi so beschwärt?

Viu zlang scho hei mir nang nüm zHärz usgläärt

Derbi het sech das doch früecher gäng bewährt

Wenn hei mir enang plötzlech nüm erklärt?

Simer üs das öppe nümme wärt?

Säg, isch üsi Liebi scho verjährt?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s