Mir drü zäme wi 16i

Üses Vertroue isch no nid vergärt

Di aute Differänze si scho lang verjährt

Mir hei enang inzwüsche aus erklärt

Mir drü zäme eifach unbeschwärt

Hei enang einisch meh chli zHärz usgläärt

Das het sech früecher gäng scho guet bewährt

Si enang das hüt no wärt

Es isch e Fründschaft wo vermuetlech ewig währt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s