Di Hass isch ä Sackgass

F*** you, häb eifach mau zMu, du trüebä Tubu, du füechtä Hudu

Chum hänk di usä zum tröchnä, de mues di nüm höch näh, de chadi vilech mau ärnscht näh

F*** di, schick di usä uf dStrafbank, du bisch doch chrank, im Oberstübli schlank

Chum gang wäg, du langsamä Schnägg, du müehsamä Zägg, du

 

Umdänkä, ändlech mau iränkä, wie wär’s? De gäb’s weniger Stress

Di Hass isch ä Sackgass, ä ziulosi Strass, verdirbt üs aunä der Spass

Dä Frass wo du üs ging serviersch, dä Scheiss wo am Morgä uf dis Brötli druf schmiersch

Es Wunger muesch du nid chotzä, hesch ging no Hunger uf das wo verzeusch i der Glotzä

 

F*** you, bis eifach mau ruhig, du hirnlosä Pfüdu, du schamlosä Schmüdu

Chum la zGaspedau los, pedalisch gschider mit Stützredli, de giz bim Metzger vor Wurscht no nes Redli

F*** di, du Hanswurscht, du eckligä Burscht, du einzelns Haar uf der Bruscht

Chum hou ab, hou di uf zOhr, du ghautlosä Tor, du stimmlosä Chor, du

 

Umdänkä, ändlech mau iränkä, wie wär’s? De gäb’s weniger Stress

Di Hass isch ä Sackgass, ä ziulosi Strass, verdirbt üs aunä der Spass

Dä Frass wo du üs ging serviersch, dä Scheiss wo am Morgä uf dis Brötli druf schmiersch

Es Wunger muesch du nid chotzä, hesch ging no Hunger uf das wo verzeusch i der Glotzä

2 thoughts on “Di Hass isch ä Sackgass

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s